Maatschappijleerrdm.jouwweb.nl
Home » criminaliteit onder jongeren

criminaliteit onder jongeren

Waarvoor zijn er meer jongeren veroordeeld?

 

http://www.ministrando.org/gedrags-_en_opvoedingsprobl/jeugdcriminaliteit/jeugdcriminaliteit_in_neder.html

 

soort gepleegde delicten in 2007 door 12 tot 17 jarigen (aantal per 1000 jongeren)

zedendelicten                                0,6

bedreiging                                     2,2

geweld tegen personen                 8,0

diefstal met geweld                        2,1

eenvoudige diefstal                        4,1

diefstal onder verzwarende

omstandigheden                           10,8

tegen de openbare orde                 9,3

vernieling                                        6,4

verkeersdelicten                             1,4

drugs                                              0,7

wapens                                           0,9

 

In deze bron hierboven is te zien wat voor en in welke mate jongeren tussen 12 en 17 jaar delicten plegen.

Deze delicten betreffen meestal diefstal, geweld of vernieling.

Delicten die gelukkig in veel mindere mate voorkomen zijn wapenbezit, drugs (gebruik of bezit) en zedenzaken.

Zedenzaken zijn bijvoorbeeld seks met iemand die minderjarig is.

Hier komen gelukkig weinig jongeren mee in aanraking maar ieder kind dat het slachtoffer is van een pedofiel of

iets dergelijks is er eentje te veel.

 

 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/59620C2F-5CCD-4B77-A616-5A97A098E111/0/0374g1.gif

Door de politie gehoorde jongens en meisjes tussen 12-17 jaar.

  

Meisjes komen minder vaak in aanraking met de politie, toch wordt dit wel steeds meer.

In 1998 pleegden twee keer zoveel meisjes een geweldsmisdrijf als in 1994.

De vernielingen stegen met een kleine 6% wat toch best veel is.

In verhouding groeide het aantal meisjes dat gehoord werd meer dan het aantal jongens dat gehoord werd.

Maar bij geweldsmisdrijven is de groei bij de jongens groter wat natuurlijk ook wel te begrijpen is, omdat jongens eerder gaan vechten dan meisjes.

 

 

 

 

 http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0644989A-B7A6-44C8-89E4-785ED1084E52/0/2011jeugdcrimwodccbspub.pdf

Histogram soorten criminaliteit jongeren tussen 12 en 24 jaar oud tussen de jaren 1999 tot 2008.

 

 

 

 

 In deze histogram is te zien welke misdrijven er procentueel het meest worden gepleegd.

In deze histogram is te zien dat er steeds minder vernieling plaats vindt.

Er komen wel steeds meer vermogens misdrijven.

De drugsmisdrijven blijven een beetje op het zelfde niveau net als de verkeersmisdrijven.

 

 


Wat voor verschillen in delicten zijn er tussen 1990-1995 en 2005-heden?

 

 

http://www.jaarberichtom.nl/jaarverslag-2010/aandgeb.Jeugd/aDU1076_Instroom-rechtbankzaken-jeugd.aspx

 

 

 

Het aantal rechtbankzaken van minderjarigen is in 2010 met ruim 11% gedaald.

Al vanaf 2007 is dit percentage dalend, zowel bij jongens al bij meisjes.

Dit is ook zo volgens politie en bureau halt.

Bij volwassenen is deze daling slechts 9%, maar 1 op de 6 is een meisje.

het aantal meisjes dat met justitie in aanraking kwam is de afgelopen jaren gelijk gebleven.

16 en 17-jarigen ondervonden de grootste stijging van een ruime 50% in 2010, terwijl de 12 en 13-jarigen  een daling van 2% hebben ondervonden.

 

 

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/w00232-ontwikkeling-van-de-jeugdcriminaliteit-periode-1980-1999.aspx#publicatiegegevens

 

 

Hierboven ziet u hoeveel jongeren er werden verhoord per 100.000 inwoners tussen 12 t/m 17 jaar.

Het is duidelijk te zien dat er veel meer jongens dan meisjes verhoord zijn.                                                                                                                              

Er is ook iedere keer een redelijke stijging van het aantal gehoorde jongens.

Bij de meisjes stijgt het aantal wel maar niet zo explosief als bij de jongens.

Bij de meisjes zit er soms ook nog een daling tussen terwijl dit bij de jongens nauwelijks voorkomt.

 

http://www.jeugdcriminaliteit.net/#cijfers

 Volgenspolitiegegevens zijn er in 1960 circa 23.000 minderjarigenverhoord, in 1985 circa 47.000 en in 2007 circa 68.900.Om misinterpretatiesteondervangen, drukkencriminologen het aantalminderjarigeverdachtenmeestaluit per 1.000 inwoners in dezelfdeleeftijdscategorie.In 1960 registreerde de politie 18 minderjarigeverdachten per 1.000 minderjarigeinwoners, in 1985 warendater 32 en in 2007 57.Gemiddeldwordtsinds 1985 ongeveer 4% van alleminderjarigenjaarlijksalsverdachte door de politiegehoord in verband met eenmisdrijf.Teraanvulling van de politiestatistieken is erselfreportonderzoek.In selfreportonderzoekwordtaanminderjarigengevraagdeenvragenlijst in tevullen, met onderanderevragen over het plegen van delicten.Uitselfreportonderzoekkomt reeds eenaantaljaren het volgendebeeldnaarvoren: 55% tot 65% van allejongerentussen de 12 en 18 jaarmaaktzichweleensschuldigaan het plegen van tenminsteéénstrafbaarfeit.Volgens het selfreportonderzoekmakenjongerenzichbijuitstekschuldigaan ‘zwartrijden’, ‘vuurwerkafsteken’, ‘uitscheldenvanwegehuidskleur’, ‘slaanzonderverwonding’ en ‘graffiti’.Politiecijferswijzen in dezerichting, maar selfreportonderzoeklaatjuisteenstabielbeeldzien.

 

Heeft u toen u minderjarig was wel eens wat gestolen?